Adatvédelmi nyilvántartási számok: 
NAIH-80029/2014. 
NAIH-80030/2014. 
NAIH-80031/2014. 
 
Az információk felhasználása, adatvédelem és az Internet titoktartási nyilatkozat Az oldalról A honlap tulajdonosa és működtetője Deme Gábor egyéni vállalkozó (3530 Miskolc, Zamenhof utca 1.).
 
Az alábbiakban az adatkezelési elveinkről olvashat. 
Kérjük gondosan olvassa el az alábbi elveket.  Deme Gábor egyéni vállalkozó jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, aminek esetén az új Adatkezelési elveket feltölti a honlapra.
 
A honlap használatával elfogadja az Adatkezelési elveket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük ne használja az oldalt. Deme Gábor egyéni vállalkozó felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a feliratkozott szolgáltatás céjlainak megfeleően használjuk fel. Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható. 
 
Személyes adatok 
 
Deme Gábor egyéni vállalkozó gyűjt személyes azonosításra alkalmas adatokat: teljes név, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím de csak akkor, ha Ön önként adta meg nekünk ezen az oldalon. Ezeket az információkat a zárt weboldalra történő belépés céljára, a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében használjuk fel, illetve arra, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, valamint rendszeres tájékoztatást küldjünk Önnek levélben és e-mail-ben, egyes esetekben nyereményjátékokra. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az Ön leiratkozásáig tart.
 
Jogorvoslat 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu